Menu

Runners of Belgrade

BEOGRADSKA TRKAČKA LIGA

Pravilnik i uslovi učešća

U daljem tekstu osnovni pojmovi koje se koriste u PRAVILNIKU jesu:

 • ORGANIZATOR: SportIT – Sport Marketing & Sponsorship DOO (sajt)
 • LIGA: Sve tri trke
 • TRKA: Pojedinačna manifestacija u okviru Runners of Belgrade lige

A) PRAVILA I PROPOZICIJE

#1 PRAVO UČEŠĆA U LIGI IMAJU

Svi punoletni trkači i trkačice. Maloletna lica od 14 godina, moraju da imaju pisanu dozvolu roditelja za učestvovanje.

#2 NA SERIJI TRKA NE SMEJU UČESTVOVATI

Maloletne osobe bez pismenog odobrenja roditelja/staratelja.

#3 PRIJAVA TAKMIČARA

Prijava takmičara vrši se popunjavanjem prijavnog formulara koji se nalazi OVDE. Prijava je moguća na sve tri trke LIGE ili na pojedinačne TRKE.

#4 VALIDNOST I POTVRDA PRIJAVE

Popunjavanjem prijavne forme rezervisali ste mesto za učešće na jednoj ili svim trkama LIGE, međutim, tek nakon uplate sredstava na naš račun, vaša prijava je validna i našem timu ste dali zeleno svetlo za pripremu vašeg broja i čipa.

#5 CENA I NAČIN PLAĆANJA

Cena kotizacije zavisi od toga da li nastupate na svim trkama ili na jednoj tj. dve pojedinačno. Takođe, ukoliko se predomislite u poslenjem trenutku, bićete u mogućnosti da se prijavite i na sam dan trke po nešto većoj ceni.

 • Učešće na sve tri trke – 2.490 RSD + PDV
 • Učešće na svakoj trci pojedinačno – 890 RSD + PDV po trci
 • Kasne pojedinačne prijave – 1.190 RSD + PDV po trci

#6 POVRAĆAJ NOVCA

Ukoliko nakon uplate kotizacije odustanete od učešća, ORGANIZATOR nije u obavezi da vam izvrši povraćaj novca. 

#7 PRENOS STARTNINE NA DRUGO LICE

Prenos startnine na drugo lice nije moguć.

#8 OTKAZIVANJE DOGAĐAJA 

Otkazivanje događaja ili promena u rasporedu događaja i-ili bilo koja druga promena koja odstupa od objavljenih informacija, zbog nepredviđenih okolnosti, jake kiše, poplave i sl. ne predstavljaju kršenje sporazuma organizatora, a učesnik nema pravo na obeštećenje i / ili povraćaj novca. Organizator će dozvoliti da se alternativni događaj održi, ako je moguće, drugog datuma, u meri u kojoj je to moguće.

B) IZJAVA O OSLOBAĐANJU
ORGANIZATORA OD ODGOVORNOSTI

#1 OPŠTI USLOVI

Kao uslov mog učešća u LIGI izjavljujem da sam se dobrovoljno prijavio i da u njoj nastupam kao takmičar isključivo na sopstvenu odgovornost te da sam upoznat sa mogućim rizicima učešća. Samom prijavom prihvatam sledeće uslove:

Oslobađam odgovornosti ORGANIZATORA, ostale takmičare i treće osobe za eventualne nezgode, povrede, narušeno zdravstveno stanje i svake druge materijalne i nematerijalne štete koje sam prouzrokovao ili pretrpeo, a koje mogu nastati kao posledica mog učestvovanja u takmičenju, te se odričem prava na naknadu štete sa navedenih osnova.

#2 MEDIJSKA SAOPŠTENjA

Upoznat sam da su svi video i audio zapisi takmičara, snimljeni od strane ORGANIZATORA za vreme odvijanja takmičenja, vlasništvo organizatora, te se prihvatanjem ovih uslova odričem svih prava na iste kao i eventualne naknade vezane za korišćenje tih materijala. Saglasan sam sa tim da ORGANIZATOR zadržava sva prava na korišćenje, kopiranje i distribuciju svih snimljenih audio, video i foto materijala.

#3 POŠTOVANjE PRAVILA

Izjavljujem da sam upoznat sa PRAVILIMA I PROPOZICIJAMA, te potpisivanjem ove Izjave potvrđujem da ista razumem i prihvatam. Obavezujem se da ću se pridržavati svih pravila i svih pisanih i usmenih uputstava datih od strane ovlašćenih lica na takmičenju. Prihvatam da ne poštovanje naznačenih pravila sa moje strane može imati za posledicu isključenje iz trke i/ili diskvalifikaciju, bez prava povraćaja startnine.

#4 IZJAVA O ZDRAVSTVENOM STANjU

Izjavljujem da sam u dobrom zdravstvenom stanju za učestvovanje u LIGI i da sam obavio lekarski pregled. Potvrđujem da sam svestan svih rizika koje učestvovanje u LIGI nosi i oslobađam odgovornosti ORGANIZATORA, ostale takmičare i treće osobe od bilo kakvih nezgoda, povreda ili narušavanja zdravstvenog stanja koje mogu nastati kao posledica učestvovanja u LIGI.

#6 MEDICINSKO SAOPŠTENjE

U slučaju povrede ili narušenog zdravstvenog stanja kao posledice učešća u LIGI, ovlašćujem prisutno medicinsko osoblje, da u apsolutnoj dikreciji sprovedu potreban ili poželjan medicinski tretman. Takođe, pristajem da medicinsko osoblje u moje ime delegira potrebno lečenje drugom lekaru nadležnom za tu svrhu.

C) OBAVEŠTENjE O PRIKUPLjANjU
I OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, sva lica moraju biti obaveštena i dati saglasnost na obradu njihovih ličnih podataka, prenošenje tih podataka trećim licima, i njihovo iznošenje u druge zemlje.  ORGANIZATOR upućuje ovo obaveštenje kako bismo Vas obavestili o svojoj politici u pogledu postupanja sa podacima o ličnosti, kao i da bismo dobili Vaš pristanak za obradu nekih podataka o ličnosti. 

#1 PODACI KOJE SKUPLJAMO 

U svrhu organizovanja LIGE  kao i u svrhu obrade REZULTATA, brze i pravovremene reakcije u slučaju VANREDNIH OKOLONOSTI koje se tiču i bezbednosti učesnika, potrebno je izvršiti prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

ORGANIZATOR prikuplja sledeće podatke o ličnosti:  

 • Ime
 • Prezime
 • Datum rođenja
 • Pol
 • Email
 • Broj telefona
 • Klub/grupa
 • Opština
 • Deo grada iz kog dolazite

#2 AKTIVNOSTI SA PODACIMA 

Po prikupljanju navedenih podataka o ličnosti, biće preduzete sledeće aktivnosti u pogledu obrade: prikupljanje, beleženje, prepisivanje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, ukrštanje, objedinjavanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, prilagođavanje, prikrivanje. 

#4 DELJENJE PODATAKA SA TREĆOM STRANOM

Za potrebe elektronskog merenja vremena i štampanja personalizovanih startnih brojeva, ORGANIZATOR će sa meriocem vremena podeliti sledeće podatke o takmičarima: Ime i Prezime, Pol, deo grada iz kog dolazite, godina rođenja.

#5 JAVNO OBJALJIVANJE PODATAKA

Za potrebe izlistavanja zvančnih rezultata trke, regularnosti takmičenja i dodele nagrada, ORGANIZATOR će objaviti rang listu učesnika i u tom trentuku publikovaće sledeće podatke o ličnosti: 

 • Ime
 • Prezime
 • Pol
 • Deo grada iz kog dolazite
 • Godinja rođenja

#6 ZAŠTITA PODATAKA

ORGANIZATOR preuzima obavezu da na odgovarajući način zaštiti prikupljene podatke od zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih izmena ili pristupa. ORGANIZATOR će preuzeti sve neophodne mere sa aspekta tehničke zaštite, ljudskih resursa i organizacionih mera kako bi osigurali zaštitu u skladu sa uspostavljenim standardima, kako bi se podaci o ličnosti zaštitili od gubitka, štete, neovlašćenog pristupa, izmena, objavljivanja ili bilo koje druge zloupotrebe, kao i da uspostavi obavezu čuvanja podataka o ličnosti kao poverljive informacije za sva lica koja budu uključena u obradu podataka o ličnosti. 

#7 OPOZIV

U skladu sa Zakonom, Vi imate pravo da opozovete svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti, pisanim ili usmenim putem, u kom slučaju postoji mogućnost Vaše odgovornosti za štetu koja nastane usled takvog opoziva pristanka. Svaki vid obrade podataka o ličnosti posle opoziva pristanka na obradu smatraće se nedozvoljenim. U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti, ovlašćeni ste da zahtevate od ORGANIZATORA ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid obrade. 

#8 DODATNE INFORAMCIJE

Nedozvoljena obrada može proizvesti krivičnu i ugovornu odgovornost ORGANIZATORA. Za sva pitanja u  pogledu gore iznetih informacija, molimo Vas obratite se putem elektronske pošte na runnersofbelgrade@gmail.com.

Kurator

Uroš Zmijanac

Ja sam Uroš i biću vaš domaćin u #runnersofbelgrade priči. Ta priča je trčanje, ali i Beograd i kultura pristojnog grada koji je stalno u pokretu. Vidimo se na stazi.